» ZAHÁJENÍ VÝUKY

ZAHÁJENÍ VÝUKY

  

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

K zahájení výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění lze přijmout uchazeče, který

 • podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem
 • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,
 • není nezpůsobilý k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,
 • má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,
 • splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat
 • jméno, příjmení, titul žadatele,
 • adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,
 • datum a místo narození žadatele,
 • státní občanství žadatele,
 • skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,
 • skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel
 • provedení výuky a výcviku.
 • čestné prohlášení žadatele, že není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti.


Bez splnění těchto podmínek a doložení uvedených dokladů nelze se žadatelem o získání řidičského oprávnění zahájit výuku a výcvik.

OGJjZmZhN